Nguyen Hai Hoa

Tóm tắt tiểu sử hoạt động Nghệ thuật (Mỹ thuật)

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÒA Giới tính: Nữ
Bút danh: NGUYỄN THỊ HẢI HÒA
Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 01 năm 1970
_____________________________
Contact:
Mobile: 84 1682281999
E-mail: haihoanguyen@gmail.com
_____________________________
Năm sinh: 01/01/1970
Địa chỉ: Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế.
Học vấn
2009 – Thạc sĩ Đồ họa, The Faculty of Painting Sculptutre and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

Showing all 7 results

Showing all 7 results