Posted on Leave a comment

HCM] Nhân Viên Điều Phối Lịch Phim – GẤP

Hits: 2

Gob title: HCM] Nhân Viên Điều Phối Lịch Phim – GẤP

Company:


Gob description: Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: [HCM] Nhân Viên Điều Phối… hàng mục tiêu, từ đó đưa ra dự báo về số lượng vé bán của từng phim trong từng giai đoạn tại từng nhóm khu vực khác nhau…

Expected salary: 6000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Tue, 13 Aug 2019 01:08:09 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|