Posted on Leave a comment

Maya: hướng dẫn đối xứng (mirror) mesh

Hits: 3
Video tutorial 3D tiếng Việt: Zbrush, Maya, làm phim 3d: https://gumroad.com/cvbtruong

source