Posted on Leave a comment

Chuyên viên điều phối dự án (Project Coordinator) – GẤP

Hits: 25

Gob title: Chuyên viên điều phối dự án (Project Coordinator) – GẤP

Company:


Gob description: hàng và Nhà thầu phụ Lập Hợp đồng khoán việc với đội và theo dõi các thanh toán cho đội Điều phối tổng thể các hoạt động… đồng Hỗ trợ công trường các vấn đề phát sinh khác theo yêu cầu của GĐ Dự án. Giám sát và theo dõi kết quả giải quyết các…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 12 Jun 2019 06:48:26 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|