Posted on Leave a comment

Giám Đốc Điều Hành

Hits: 52

Gob title: Giám Đốc Điều Hành

Company:


Gob description: – Tổ chức thực hiện, điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty. – Hoạt định kế hoạch sản xuất, kinh doanh… văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả. – Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. – Chi tiết trao đổi trực…

Expected salary:

Location: Bình Phước

Job date: Sun, 09 Jun 2019 06:15:29 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|