Posted on Leave a comment

Nhân viên Điều phối

Hits: 29

Gob title: Nhân viên Điều phối

Company:


Gob description: để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Nhân viên Điều phối VPS Group Ngày cập nhật… khách hàng. – Theo dõi đơn hàng, bàn giao hàng hoá đến khách hàng – Điều tiết các công việc xuất /nhập hàng hoá của công…

Expected salary: 6500000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Sat, 08 Jun 2019 04:38:56 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|